Td corrigé doc - bez ?ísel strán - Rada pre vysielanie a retransmisiu pdf

doc - bez ?ísel strán - Rada pre vysielanie a retransmisiu

TD/56 spolo?nosti CREA TV spol. s r.o. Ide o lokálneho vysielate?a v oblasti Ko?íc ..... Po?et prípojok prevádzkovaných registrovanými prevádzkovate?mi ...